ehemalige Zuchthündinnen

*Seika v. Butjenter Land
Ingodds Agassi und
Celine v. Butjenter Land
*Ricky v. Butjenter Land
Eloy v. St. Michaels Berg und
Galina v. Butjenter Land
 
 
*Lena v. Butjenter Land
Arko vom Butjenter Land und
Zala vom Butjenter Land
*Meisje v. Butjenter Land
Odin v. Holtkämper Hof und
Rieke v. Butjenter Land
*Ayla v. Butjenter Land
Yukon v. d. Bastillie und
Meisje v. Butjenter Land
 
 
*Galina v. Butjenter Land
Yago vom Butjenter Land und
Bera vom Bockhorster See
*Odett v. Butjenter Land
Quandro von Barendika und
Yasmin v. Butjenter Land
*Page v. Butjenter Land
Arko v. Butjenter Land und
Zala v. Butjenter Land
 
*Yasmin v. Butjenter Land
Ghandi Arlett und
Rieke Butjenter Land
*Celine v. Butjenter
Land

Orbit von Tronje und
Rieke Butjenter Land
*Zala v. Butjenter Land
Uran vom Moorbeck und
Katrin v. Butjenter Land
*Charlott v. Butjenter Land
Orbit von Tronje und
Rieke Butjenter Land
 
†*Rieke v. Butjenter Land
Baru Haus Yü und
Rena v. Haus Licher
*Queen v. Butjenter Land, VA 1, 2004 (Korea)
Baru Haus Yü und
Quickli van Noort
*Zandi v. Butjenter Land
Uran vom Moorbeck und
Katrin v. Butjenter Land
*Verona v. Butjenter Land
Miko Alexyrvo Hof und
Quickli v. Noort
 
*Rena v. Haus Licher
Flick Arlett und
Nora v. Wetterberg
*Katrin v. Butjenter Land
Xorro Klostermoor und
Quickli van Noort
*Quickli van Noort
Vax Dolomiten und
Galina van Noort
*Bera v. Bockhorster See
Baru Haus Yü und
Ilka v. Amselstrauch